Kontakty » Často kladené otázky

Časté otázky

 

1. Ako zabezpečiť vysokú výkonnosť kotla po dlhú dobu?

Kotol je potrebné náležite čistiť za pomoci oceľových kief. Očistenie od usadenín umožní dobrý odber tepla vodným plášťom kotla. Priemer kefy musí byť vybraný tak, aby ho bolo možné z kotla pohodlne vytiahnuť (nevyberať kefy s príliš veľkým prierezom, najlepšie je keď je prierez asi o 5% menšia ako prierez čisteného priestoru).

 

2. Ako dopraviť kotol a podávač domov?

Kotol môže byť rozobraný, čo umožňuje previezť zvlášť podávač a zvlášť samotný kotol (výmenník). Kotol je následne potrebné opäť zložiť a utesniť žiaruvzdorným silikónom.

 

3. Definícia kotlov s horným, dolným a hornej-dolnom spaľovaním

 

a) Definícia kotla s horným spaľovaním

Na obrázku je zobrazený prierez kotla predstavujúci kotol s horným spaľovaním. V týchto kotloch je vzduch privádzaný zo zdola a palivo sa spaľuje na rošte umiestnenom v dolnej časti spaľovacej komory. Plamene a spaliny, stúpajúca nahor, prechádzajú cez celé celý objem paliva. V kotloch horného spaľovania sa oblasti žiarenia postupne rozširuje smerom nahor až po istej dobe obsiahne celý objem paliva. V kotloch s horným spaľovaním sa topí uhlím, zmesí uhlia a koksu, drevom, všetkými tuhými palivami

 

 

b) Definícia kotla s dolným spaľovaním

Kotol predstavený na obrázku je kotol dolného spaľovanie, palivo sa spaľuje na rošte nachádzajúcom sa v dolnej časti spaľovacej komory. Vzduch je vedený pod rošt. Plamene a spaliny sú vedené nahor bočným / bočnými kanály výmenníka kotla. Plamene a spaliny neprechádz

ajú celým objemom paliva. Žiar sa obmedzuje len na dolnú časť. Na miesto spáleného paliva sa zosúva (padá) palivo nové, nachádzajúce sa v komore spaľovania. Kotly s dolným spaľovaním sú najčastejšie používané pre spaľovanie uhlia triedy orech alebo hrášok.

 

 

 

Definícia kotla s hornej-dolným spaľovaním


Kotol hornej-dolného spaľovanie (viď. Obrázok) je kotol, ktorý má v komore spaľovania dodatočnú zvislú priehradu, ktorá je súčasťou výmenníka. Za situácie, kedy je kotol naplnený palivom, vytvára priehrada bočné kanál umožňujúci a vynucujúcej činnosť kotla v systéme dolného spaľovania. Spaľovanie, žiar, zahŕňa iba dolnú časť objemu. Plamene a spaliny neprechádzajú cez palivo, pretože je to ťažké, ale vznášajú sa nahor a vychádzajú cez bočné kanál výmenníka. Ako sa vypaľuje palivo, obtiažnosť postupne klesá, plamene a spaliny čím ďalej silnejšie prechádzajú cez zvyšok paliva. Žiar obsiahne celý objem paliva a kotol pracuje ako kotol horného spaľovania. Po doplnení paliva nasleduje návrat k dolnému spaľovania. V kotloch hornej-dolného spaľovanie môžeme spaľovať zmes uhlia s vykurovacou zmesou, vykurovacie zmes, uhlie, drevo a iné tuhé paliva.

 

4. Problémy s podaním objednávky

 

Niekedy klient nemôže objednávať v internetovom obchode pomocou pridanie do košíka, vtedy prosíme o podávaní objednávky emailom alebo faxom s uvedením: fakturačnej adresy, adresou dodania, čísla mobilného / pevného telefónu a dôkladného popisu produktov s uvedením ceny.

Dôvody problémov s podaním objednávky: konfigurácia prehliadača a siete, ktorá znemožňuje podania objednávky, napr. Keď niekto zablokuje stránky šifrované cez SSL. Najčastejšou príčinou je zablokovanie určité služby, stránky alebo používanie proxy užívateľom (s jeho vedomím alebo bez), čo blokuje správne spracovanie formulára. Možné je tiež nastavenie takého stupňa zabezpečenia, ktoré blokuje možnosť vytvorenia relácie v obchode.

 

5. Ako na montáž kotla?

 

Montáž môže vykonať inštalatér alebo firma z odboru vykurovania, ktorá má potrebnú znalosti v tejto oblasti. Fakt montáže musí byť potvrdený podpisom, pečiatkou a dátumom montáže na garančné karte kotla.

 

6. Čo sú dostupné možnosti?

 

Ak klikneme na daný model kotla objaví sa väčšinou možnosť "dostupné možnosti". Možnosti môžu byť zadarmo, ako napr. Podávač po ľavej alebo po pravej strane. Niektoré možnosti, napr. Havarijné rošt v niektorých retortových kotloch, sa platí. Prosíme, aby ste pred vhodením daného produktu do košíka, zaznačili zodpovedajúce možnosti.

 

7. Ako správne nastaviť kotol so zásobníkom

 

Je veľmi dôležité, aby vždy podať správne množstvo vzduchu pre spaľovanie. Prívod vzduchu musí byť v minimálnom množstve, ktoré zaručuje dokonalé spaľovanie uhlia

Vizuálne to môže byť prezentované nasledovne: zvyšky žhavoty (žiaru) by mali byť na prsteňa horáka, ale do retorty musí padať iba popol

Hrášok mal by horieť na a nie v jej strede. "Vyhorené kráter" v retorte je známkou príliš veľkého prietoku vzduchu, ktorý ochladzuje kotol a znižuje jeho účinnosť.

Nastavenie clony ventilátora a výkonu ventilátora je nutné prispôsobiť vonkajším podmienkam (teplote).

Ventilátor (vstup do ventilátora) by mal byť niekedy niekedy zaclonený dokonca v 80 - 90%.

Čím nižšia bude vonkajšia teplota, tým sa zvyšuje prirodzený komínový ťah, a preto by sa malo ďalej obmedzene prúdenie vzduchu. Spaľovanie musí riadiť program kotla a nie ťah komína

Keď uhlie horí dobre, oheň je žltý, a to šíri nielen smerom nahor ale aj do strán.

Biely oheň znamená, že prívod vzduchu je príliš veľký.

Červený dymový oheň, a je znamením, že prívod vzduchu príliš malý.

Plameňa by mali stáť. S retorty nemôže hriať ako z horáka+> ako z horáka

Napríklad, v kotloch Eco-Tech vyrobených firmou Termo-Tech je klasický pomer nastavenie času zadania uhlia a doby prefukovanie 1 ku 3.

1.Príklad: 10 sekúnd prikladanie uhlia / 30 sekúnd prefukovanie

2.Príklad: 15 sekúnd prikladanie uhlia / 45 sekúnd prefukovanie

Počas leta môže tento pomer predstavovať 1 ku 4. Napr. 5 sekúnd prikladanie uhlia / 20 sekúnd prefukovanie

Hysterézia je najlepšie nastaviť na 1. stupeň (eventuálne či táto možnosť nie je, na 2. stupeň).

Dobu, po ktorej sa zapne podávač bez ohľadu na to, že teplota nespadla pod zvolenú hodnotu, nastaviť na 20 minút.

Parametre činnosti kotla závisí na celom rade faktorov (kvalita paliva, zariadení, štandard budovy, ...), preto je často nevyhnutný pokusný, individuálny výber parametrov práce kotla.

 

8. Kúrenie z kotla?

 

Keď je prísun vzduchu do kotla väčšia ako ťah komína dôjde ku kúreniu. Je potrebné zistiť, čo je príčinou malého ťahu komína:

· Zlý komín (deravý, preloženie do iných komínových kanálov)

· Príliš malý prierez alebo výška

· Nezateplený vonkajšie komín

· Doplnkové zariadenia pripojené k tomu samému kanála komína

· Znečistený komín alebo kotol

· Zlá konštrukcia kolená alebo koleno na ceste do komína (príliš veľké rohy, príliš veľa kolien)

· Absencia vynášajúceho komínového pripojenie (spaliny musia už po vyvedení z kotla ísť s ľahkým sklonom nahor)

· Príliš hlboké zavedenie pripojenie do komína

· Ventilačná mriežka pod stropom s príliš veľkými rozmermi (mriežka môže spôsobovať ťah zlým smerom)

 

Navyše je dobré pri kotloch s prefukovaním obmedziť množstvo privádzaného vzduchu:

· Kovovou clonou, ktorá je najčastejšie umiestnená na ventilátore

· Parametre nadstavovanými na riadiacej jednotke kotla

 

Dym vychádzajúci z pece je prirodzeným úkazom pri riedkom roztápaní pece, predovšetkým počas leta, keď panujú vysoké teploty. Spôsobuje to absencia ťahu komína, absencia podtlaku vytváraného komínom. Aby sme jeho výskyt obmedzili, stačí tesne pred zatopením v peci vložiť do komína cez čistiaci otvor (dole, niekde v pivnici) noviny, zapáliť je a čistiaci otvor zatvoriť. Vytvorí sa ťah komína, z pece sa nebude fajčiť.

 

9. Vypadávanie závlačky alebo zablokovanie slimáka v kotle s podávačom?

popis I

Vypadávanie závlačky, blokovanie slimáka je tou istou závadou ako prepaľovaniu (dislokácie) poistky v elektroinštalácii. Na túto poruchu sa nevzťahuje záruka a nie je zahrnutá do záruky výrobcu alebo dovozcu. Postačí iba vymeniť poistku. Keď vypadne závlačka alebo sa zablokuje šnek, môže to byť spôsobené:

 

1) zlou kvalitou paliva

 

2) nesprávnou servisnej údržbou kotla alebo jej úplnou absenciou.

 

a) opotrebovaný šnek - miesta prežrané hrdzou na šneku sťažujú pohyb uhlia a otáčania slimáka

 

b) prívodová rúrka je na vnútornej strane napadnutá koróziou, zdrsňuje to jej povrch - povrch rúrky brzdí presun paliva, sťažuje pohyby slimáka a paliva. Má brzdiaci účinky ako štruktúra brúsneho papiera s hrubou zrnitosťou.

 

Ako tomu zabrániť?

 

Dvakrát ročne:

 

1) vymontovať a vyčistiť šnek - pieskovať alebo brúsiť, prípadne ho vymeniť

 

2) čistiť prívodovou rúrku z vnútornej strany, škriabať, brúsiť, tak, aby bol jej povrch hladký

 

3) úmyselnú čistiť koleno retorty. Musia byť odstránené priľnuté zlepence.

 

Ako je vidieť, činnosti spojené s vypadávaním závlačky alebo blokovaním šneku spočívajú predovšetkým v čistení kotla (výmenníka, podávacieho mechanizmu) a vo výmene použitých, namáhaných častí.

 

Práca spočívajúca predovšetkým v čistení je najlepšie vykonať sám alebo je zveriť inštalatérovi, ktorý kotol inštaloval. Sú to práca za odplatu, preto k nim nie je potrebné vyzývať výrobcu alebo dovozcu.

 

Účinky udržiavanie kotla a jeho súčastí v bezproblémovom stave sú garantované. Čistenie kotla a udržiavanie prevádzkových jednotiek v náležitom technickom stave patria medzi hlavné povinnosti užívateľa. Pri ich dodržiavaní určite nebude dochádzať k poruchám ako je vypadávanie závlačky, blokovanie slimáka.

popis II

Ak dochádza k blokovaniu alebo vypadávaniu závlačky treba vytiahnuť šnek spoločne s motorom s prevodovkou. Dislokovať závlačku a vytiahnuť šnek z motora s prevodovkou. Vyčistiť trúbku, v ktorej sa nachádza šnek. Mohol sa do nej dostať napr. Kameň alebo drevo. Po dlhšom období používaní sa v rúrke usadzuje a cementuje prach. Tento prach je potrebné odstrániť. Zbytočné, čím ďalej častejšie, blokovanie slimáka kotla s podávačom alebo vypadávanie závlačky môže byť spôsobené tiež koróziou alebo opotrebovaním slimáka. To spôsobuje vlhké uhlie + agresívne zlúčeniny, ktoré sa v ňom vyskytujú (síra). Nerovnosti, pórovitosť, úbytky, preliačiny, zdeformovaniu spôsobujú značný nárast odporu, čo vedie k vypadávaniu závlačky, blokovanie slimáka a zobrazovanie poplachu na displeji.

 

Čo je v takej situácii treba urobiť?

 

šnek pieskovať, brúsiť (povrch šnekumusí byť hladký s kovovým leskom), natierať antikoróznymi farbami alebo vymeniť šnek za nový. Prípadné objednávky šnek posielať s dôkladným popisom výrobcu a modelu kotla. V objednávke je nutné uviesť dĺžku pracovnej časti slimáka, dĺžku a priemer upevňovacie časti šneku- osi vedúce do motora s prevodovkou. Je tiež potrebné uviesť, či má upevňovacie časť vyfrézované drážky na kline alebo či je otvor v závlačky - skrutky. Pred zložením - zavedením šnekudo motora s prevodovkou namazať úchytnou časť závitovky tuhým mazadlom. To nás ochráni pred rizikom zadretiu slimáka v motore s prevodovkou.

popis III

Kotol s podávačom si vynucuje systematické prehliadky a servisnú starostlivosť. Inak sa bude zasekávať šnek. Zablokovaný šnek spôsobuje skrat motora - bez odporu indukcie. Motor funguje ako ohrievač, prehrieva sa cievka. Tento stav spôsobuje poškodenie kondenzátora a štartovacie cievky, niekedy úplné spálenie motora (v tom prípade už motor pod napätím nebzučí). V oboch dvoch prípadoch sa dáva motor do opravy do továrne - prevíjanie elektromotorov.

Profylakticky je potrebná (po 3 - 4 rokoch práce elektrického motora v kotle s podávačom, reč je o motore s prevodovkou), vymeniť kondenzátor motora. Táto menšia investícia ušetrí neskoršie vysoké náklady na opravy.

 

10. Po pol roku využívaní kotla s podávačom sa spálil deflektor a spadol zo závesu?

 

Deflektor je namáhanú častí kotla a tak ako rošt v klasických kotloch podlieha opotrebovaniu, preto je potrebné ho po istej dobe vymeniť. Životnosť deflektora sa výrazne skracuje, ak ventilátor príliš veľa a intenzívne fúka. Ak došlo k poškodeniu deflektora po krátkej dobe užívania, nejedná sa o vadu kotly ale určite o dôsledok prívodu príliš veľa vzduchu do kotla. Agresívne žiar z retorty spôsobuje poškodenie deflektora. Za takejto situácie kotol nepracuje ako výhrevné zariadenia ale ako ohniska u kováča, v ktorom sa taví oceľ, a deflektor sa môže prepáliť.

 

11. Čo keď kotol nepoužívame?

 

Nepoužívaný kotol musí byť vždy naplnený vodou. Nevypúšťame vodu zo zariadení centrálneho ohrevu. V lete je najlepšie otvoriť všetky dvierka, aby sa prevetral stred kotla a eliminovala sa tu hromadiace vlhkosť. Počas doby nepoužívaní je tiež dobré vypojiť z napájania riadiacu jednotku kotla, aby nedošlo k jej poškodeniu počas búrky. Aj počas vykurovacej sezóny hrozí za búrkových dní našim elektronickým zariadením poškodenie spôsobené prepätím.

 

12. Pohyblivý rošt kotla sa hýbe čoraz menej. Pohyblivý rošt sa zablokoval.

 

Pohyblivý rošt, záves roštu a ložiská roštu sú v kotle vystavené výnimočne nepriaznivým pracovným podmienkam. Popol a vysoká teplota spôsobujú, pri opomenutie čistenia a údržby, že sa rošt zapečie - zostane znehybnený. Nie je tu potrebné zdôrazňovať význam čistenie kotla vrátane roštu. Pri tejto príležitosti je vždy potrebná skontrolovať, či medzi priečky roštu nezapadol kameň alebo časti kovu a nezablokovali pohyblivý rošt. Počas údržby je potrebné vo vychladnutom kotle vyčistiť a namazať ložiská roštu, miesta, ktoré sa navzájom trú alebo sa proti sebe obracajú. Najlepšie je mazať použitým olejom alebo naftovým olejom. Vždy po určitej dobe tieto miesta premazať, silne potrieť olejom - olej by mal stekať. Ak je pohyb roštu obmedzený alebo došlo k zablokovaniu roštu, je potrebná všetko dôkladne vyčistiť a miesto jeho uloženia tri dni po sebe mazať použitým alebo naftovým olejom. Následne je potrebné rošt rozobrať. Po dôkladnom vyčistení všetkých súčastí namazať miesto uloženia pohyblivého roštu - najlepšie grafitovým mazivom. Opäť namontovať rošt do kotla. Čistenie kotla vrátane čistenia roštu a údržba rošte patrí medzi základné povinnosti užívateľa vykonávané užívateľom alebo inštalatérom na objednávku. Závady spôsobené nesprávnou údržbou kotla alebo vynechaním údržby môžu byť opravené len za odplatu.

 
NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV